UTVID HORISONTEN

Hold deg oppdatert med podcast og aktuelle videoer


Ny Podcast fra AbbVie!

Møt eksperter som diskuterer aktuelle problemstillinger innen forskning, ulike prosjekter, ny teknologi og andre relevante temaer innen kreftbehandling.

Faglig oppdatering, når det passer for deg.


Aktuelle videoer

Møt eksperter som diskuterer aktuelle problemstillinger innen forskning, ulike prosjekter, ny teknologi og andre relevante temaer innen kreftbehandling.

Faglig oppdatering, når det passer for deg.

 Indikasjoner

VENCLYXTO i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos voksne som har fått minst én tidligere behandling.

  .

Data fra to fase-3-studier viser at VENCLYXTO-baserte behandlingsregimer åpner for nye behandlingsmuligheter hos flere KLL-pasienter

 


 • CR/CRi (INV): 50 % (VEN+O) vs 23 % (O+Clb) (P<0,0001)
 • MRD-NEGATIVITET (PB): 76 % med VEN+O (95 % Kl: 69–81) vs 35 % med O+Clb (95 % Kl: 29–42) (ITT-populasjon)1,2

*Sekundært endepunkt. Dyp respons indikert av CR- eller MRD-negativitet.

 


 • CR/CRi (INV): 27% (VEN+R) vs 8% (BR)1
 • MRD-negativitet (PB): 62 % med VEN+R (95 % Kl: 55,2–69,2) vs 13 % med BR (95 % Kl: 8,9–18,9) (ikke testet for statistisk signifikans)1 

Dyp respons|| er viktig og kan være assosiert med bedret utfall3,4

 

||Dyp respons indikert ved komplett respons eller MRD-negativitet.

  .


  .

VENCLYXTO gav vedvarende effekt etter avsluttet behandling1


 • PFS 3‑års estimater: 82 % (VEN+O) vs 50 % (O+Clb) 2 år etter avsluttet behandling med VEN (HR=0,31; 95 % Kl: 0,22–0,44, median ikke nådd i VEN+O og 35,6 måneder med O+Clb)1  

 • PFS Median: (VEN + R) 54 mnd (95 % KI: 48,4 – 57,0) vs. (BR) 17 mnd (95 % KI: 15,5 – 21,7).  HR 19 % (95 % KI: 0,15 – 0,26)
 • PFS 59 måneders oppfølging: (VEN + R) 48 % vs. (BR) 14 % (deskriptivt endepunkt – ikke testet for statistisk signifikans)
 • OS 5-års estimat: (VEN + R) 82 % (95 % KI: 76,4 – 87,8) vs (BR) 62 % (95 % KI: 54,8 – 69,6)

Vedvarende respons etter avsluttet behandling basert på oppdaterte effektanalyser etter 40 måneder (CLL14) og 59 måneder (MURANO).1

 .

VENCLYXTO-baserte behandlingsregimer er eneste kjemofrie behandling med fast varighet av behandling¶6, noe som gir flere fordeler1

Tilnærmet 2 år med VEN+R-regime etter 5 ukers opptitrering eller 1 år med VEN+O behandlingsregime. 


 • 1.L KLL: VEN+O fast behandlingsvarighet 1 år1‡
 • 2.L+ KLL: VEN+R fast behandlingsvarighet ~2 år

Behandling fullført etter 12 sykluser á 28 dager.1

§Behandling fullført etter en 5‑ukers periode med dosetitrering og 24 sykluser á 28 dager.1

 

 

  .

Håndterbar Sikkerhetsprofil

0


 • De vanligste bivirkningene var (≥20 %): nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner1
 • De hyppigst rapporterte alvorlige bivirkningene var (≥2 %): pneumoni, sepsis, febril nøytropeni og tumorlysesyndrom (TLS). Alvorlige infeksjoner forekom hos 19 % av pasientene. Dødsfall på grunn av infeksjon forekom hos 1,9 % av pasientene under behandling og hos 1,9 % av pasientene etter seponering1
 • Redusert risiko for TLS med eksisterende retningslinjer for TLS-profylakse og monitoring1,2

1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + klorambucil; HR=hasardratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse; BR=bendamustin + rituksimab; VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; TP53=tumorprotein 53; CR=komplett respons; CRi=komplett respons med ufullstendig gjenoppbygging av marg; INV=utprøver; VEN+O=VENCLYXTO + obinutuzumab; MRD=minimal restsykdom; PB=perifert blod; ITT=intent to treat; NR=ikke nådd. 

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, datert 20.10.2022.  2. Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-2236. 3. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-2760. 4. Thompson PA, Wierda WG. Eliminating minimal residual disease as a therapeutic end point: working toward cure for patients with CLL. Blood. 2016;127(3):279-286. 5. Böttcher S, Hallek M, Ritgen M, et al. The role of minimal residual disease measurements in the therapy for CLL: is it ready for prime time? Hematol Oncol Clin North Am. 2013;27(2):267-288. 6. www.legemiddelsok.no. Lesedato 07.09.2021.

NO-VNCCLL-220009 V2.0 feb/2023