• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Hör experterna diskutera olika ämnen inom reumatologi.

   Vad är följsamhet och varför har det betydelse?

   Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar i två korta filmer skillnaden mellan ”medication adherence” och ”medication persistance” samt följsamhet (adherence) vid RA. De tar även upp varför följsamhet till behandling är nödvändigt för att få optimal effekt av behandlingen, orsaker till låg följsamhet samt nyttan med patientstödsprogram.


      

   Nyttan med patientstödsprogram

   Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar hur behandlingsresultaten kan förbättras genom att hjälpa patienter att förbättra sin följsamhet till medicinering. De tar också upp nyttan med patientstödsprogram, både för patient och hälso-och sjukvård.

   TNF-hämmarnas roll vid behandling av RA, internationella guidelines

   Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar övergripande vad olika internationella riktlinjer för behandling av RA tar upp och att det gemensamma behandlingsmålet för varje patient är att nå remission.

   I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

   Vilken behandling till vilken patient?

   Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar övergripande kring behandlingsmålet remission och att olika patienter kan behöva olika typer av behandling för att nå uppsatt mål. De tar även upp hur man kan använda sig av de lärdomar och den erfarenhet man samlat på sig de senaste 20 åren för att nå optimalt behandlingsresultat idag.

   I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

    

   Real World Evidence - fördelarna med T2T vid RA

   Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar kring begreppet Treat to Target (T2T), att införandet av T2T har resulterat i att många patienter idag når remission samt vikten av att patient och läkare sätter upp gemensamma behandlingsmål. De diskuterar även svensk data från SRQ där man bl a har tittat på kopplingen mellan behandling med TNF-hämmare och att återfå arbetsförmågan. 

   I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

   Ska man använda smärtstillande vid RA?

   Professor David Walsh pratar om huruvida man ska använda smärtstillande läkemedel vid RA eller inte. Han diskuterar studier som visar att  smärtstillande läkemedel har varierad effekt vid RA och att många kan orsaka biverkningar som tar över de kliniska fördelarna.

   Central sensibilisering vid RA, gemensamma drag med fibromyalgi?

   Professor David Walsh pratar om central sensibilisering vid RA och de gemensamma drag och problem man kan se vid fibromyalgi. 

   Smärta vid RA - historia och unmeet need

   Professor David Walsh pratar om smärta vid RA, att smärtan inte har minskat hos patienterna trots att det idag finns många bra behandlingar. I filmen går Prof. Walsh övergripande in på hur det sett ut historiskt sett, vilka är smärtmekanismerna vid RA och vad finns det för unmet need?

   Ihållande smärta vid RA 

   Professor David Walsh pratar om ihållande smärta vid RA trots att inflammationen är under kontroll. Han presenterar övergripande data som föreslår att det är andra mekanismer som ligger bakom smärtan vid RA utöver inflammation.

   Minimiinformation1

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 16 december 2021. Begränsning av läkemedelsförmån reumatologi: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Begränsning av läkemedelsförmån dermatologi: RINVOQ 15/30 mg subventioneras för patienter >12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Referenser

   1. RINVOQ SPC 2019-12-16

    

   SE-UPAD-190024, v.1. Senast uppdaterad 2019-12-19