VENCLYXTO (venetoklaksi) KLL:n hoidossa

1 linja: Ven+O ja 

R/R: Ven+R

MURANO-tutkimuksen päätutkija Prof. John Seymour kertoo videohaastatteluissa näkemyksiään KLL:n hoidosta.

Ven+O (venetoklaksi+obinututsumabi), Ven+R (venetoklaksi+rituksimabi)


MURANO-tutkimuksen

5 vuoden tulokset 

”Taudin etenemisen ja kuoleman riski pieneni 81 % Ven+R -hoidon eduksi. 

Tulos on linjassa primaarianalyysin kanssa.”


CLL14-tutkimus 1 linjan KLL:n hoidossa

 

MRD-negatiivisten potilaiden osuudet olivat Ven+O-hoidolla huomattavasti paremmat. PFS-hyöty oli johdonmukainen useimmissa potilasalaryhmissä. MRD-negatiivisuuden saavuttamisella on yhteys PFS- ja OS-aikojen pitenemiseen.

Mielestäni nämä tulokset muuttavat hoitokäytäntöjä monien potilasryhmien 1L KLL:n hoidossa.

 


Syvät (uMRD) ja pysyvät vasteet 1 linjan ja R/R KLL:n hoidossa

”KLL-potilaideni hoidossa tavoitteenani on syvä vaste eli MRD-negatiivisuus alle tason 10-4. Mielestäni tämä tuottaa pitkäkestoisia PFS-tuloksia ja parantaa pitkäaikaistuloksia, mikä voi vähentää KLL:n vaikutusta potilaiden elämään.”


Turvallisuusprofiili 1 linjan (CLL14-tutkimus) ja R/R (MURANO-tutkimus) KLL:n hoidossa

”Tulosten mukaan turvallisuusprofiili on johdonmukainen, ennakoitavissa ja hallittavissa.


  

Määräaikainen KLL:n hoito
 

MURANO-tutkimuksessa 130 potilasta sai ainutlaatuista määräaikaista Ven+R -hoitoa 24 kuukautta ja lopetti sitten lääkityksen. Vuoden kuluttua 85 % heistä oli säästynyt taudin etenemiseltä. Määräaikainen venetoklaksipohjainen yhdistelmähoito on tehokas, ja etenemisriski lääkityksen loputtua on pieni. Hoidon turvallisuusprofiili on myös suotuisa verrattuna kemoimmunoterapiaan. Vasteen syvyys hoidon lopetushetkellä on tärkeä hoitovasteen pysyvyyttä ennustava tekijä. Jos hoidon lopetushetkellä todetaan syvä vaste ja enintään 10-4-tasoinen MRD-negatiivisuus, etenemisriski 12 kuukauden aikana on vain 2 %.
 

  

MRD kliinisten tutkimusten päätetapahtumana

"MRD:n (jäännöstaudin) avulla voidaan tutkia uusien yhdistelmähoitojen suhteellista tehoa. MRDosuuksien vertailu tiettynä ajankohtana tarjoaa tietoa paljon aikaisemmin, kuin etenemättömyysaikojen vertailu. Omassa keskuksessamme MRD:n mittaus kuuluu kliiniseen käytäntöön, ja ohjaa keskusteluita ja ennustearvioita kemoimmunoterapian kohdalla. Uskon, että pääsemme pian vastaavaan pisteeseen kuin KML:n hoidossa, jossa molekulaariset päätetapahtumat ohjaavat potilaan hoitoa."

  

Ven+R-hoidon merkitys KLL-potilaalle
 

”Ven+R-hoito tulee vaikuttamaan KLL-potilaisiin merkittävällä, positiivisella tavalla. Kyseessä on ensinnäkin uusi hoitovaihtoehto ja tehokas hoito potilaille, joiden taudista on tullut resistentti muille hoidoille. Pitkän aikavälin vaikutus lienee vielä suurempi. Tämä on ensimmäinen yhdistelmähoito, jolla valtaosa saavuttaa syvän remission eli havaitsemattoman jäännöstaudin. Lisäksi tämän hoidon kesto on rajallinen. Paradigma muuttuu: hoidossa tulee tavoitella syvää MRDnegatiivista remissiota.”

  

R/R KLL ja hoitojen optimaalinen järjestys

”Optimaalista hoitojärjestystä KLL:n hoidossa ei vielä tunneta. Alustavien tietojen mukaan vaste venetoklaksimonoterapialle on lyhyempi, jos tauti on resistentti B-solureseptorireitin estäjälle. Tämä ei yllätä. Ristiresistenssiä ei luullakseni ole, mutta genomin epästabiilius ja klonaalinen heterogeenisuus on aina runsaampaa, jos potilas on saanut useita hoitoja. Mielestäni hoitojärjestys riippuu potilaskohtaisista hoitotavoitteista, määräkestoisen hoidon eduista ja sen toteutuksen turvallisuudesta.”

FI-VNCCLL-210016/02.2021